1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez (DANE KONKATKOWE ADO)

3. Usługa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez cykliczne wysyłanie przez Administratora informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanych dalej „Newsletterem”, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.

5. Usługa Newsletter jest świadczona do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika.

6. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz na pół roku.

7. Każdy Newsletter wysyłany e-mailem zawiera informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając w link „Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości kliknij tutaj” (lub równoważny) znajdujący się w wiadomości e-mail. W takim przypadku, Użytkownik zostanie wypisany z usługi Newsletter.

8. Do prawidłowego skorzystania z usługi Newsletter w formie e-mail niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e- mail), urządzenia umożliwiającego odbieranie poczty elektronicznej oraz dostęp do sieci Internet.

9. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.vitasana.pl. a. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej, b. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, c. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”, d. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Administratora wiadomości email

10. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e- mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

11. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi określonej niniejszym Regulaminem.

12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać: a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@vitasana.pl

13. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Administrator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Administrator, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu www.vitasana.pl i usługi Newsletter, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu www.vitasana.pl i usługi Newsletter, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu www.vitasana.pl i usługi Newsletter. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.vitasana.pl stosownej informacji w zakładce „Regulaminy”. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

15. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.vitasana.pl w zakładce „Regulaminy”, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

16. Administratorem danych osobowych jest Kasia Zielińska, Warszawa, Podleśna, więcej informacji.